01 11/2018

Lễ Đúc Tượng Bác Hồ an vị tại Hòn Đá Bạc Tỉnh Cà Mau